Met betrekking tot de inkomsten- en vermogensbelastingen is er een belastingverdrag tussen Spanje en Nederland en België.
Hierin is regelgeving voor het vermijden van dubbele belasting vastgelegd.
In Spanje gelden onderstaande vormen van belasting.

 

INKOMSTENBELASTING (IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS, IRPF)
De werknemer is belastbaar over het inkomen dat hij verkrijgt tijdens een belastingjaar (dat gelijk is aan het kalenderjaar).
De belastingtarieven zijn progressief, d.w.z. het tarief stijgt naarmate het belastbare inkomen hoger is.
Anno 2009 zijn er vier schijven: voor de laagste geldt een tarief 24% en voor de hoogste schijf 43%.
Bij de bepaling van de verschuldigde belasting worden bepaalde aftrekposten toegestaan, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden. De belasting wordt aan de bron geheven over bepaalde soorten inkomen, namelijk inkomen uit werk in loondienst, uit werk als zelfstandige en uit rendement op investeringen in andere objecten dan onroerend goed.
Indien de werknemer in loondienst is, zal de werkgever loonheffing (retenciones) op het salaris inhouden tegen een glijdend tarief afhankelijk van de persoonlijke situatie. Indien een zelfstandige een vrij beroep uitoefent, worden de inkomsten ook aan de bron belast tegen een forfaitair tarief.
Een ondernemer of zelfstandige (autonomo) moet elk kwartaal een belastingaangifte indienen en vooruitbetalingen doen op het geschatte belastingbedrag dat hij voor dat jaar verschuldigd is. Iedereen met een inkomen boven een bepaald minimumbedrag moet zelf berekenen hoeveel belasting hij verschuldigd is en na afloop van elk jaar een belastingaangifte indienen bij zijn plaatselijke belastingkantoor, dat zal controleren of de berekeningen juist zijn. De jaarlijkse aangifte moet worden ingediend tijdens een vooraf vastgestelde periode in het jaar volgend op het belastingjaar, waarbij de belasting ofwel in termijnen ofwel in zijn geheel moet worden betaald. Sinds enkele jaren is het mogelijk een voorlopige aanslag op te vragen en deze via internet goed te keuren.

 

VERMOGENSBELASTING (IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO)
Indien uw fiscale woonplaats in Spanje gelegen is, moet u belasting betalen over het vermogen dat u over de hele wereld bezit indien het nettovermogen een minimumbedrag overschrijdt. De tarieven van de vermogensbelasting zijn progressief. De aangifte van vermogensbelasting gaat vaak samen met de inkomstenbelasting en gebeurt op dezelfde wijze.

 

VENNOOTSCHAPSBELASTING (IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES)
Het normale tarief voor de vennootschapsbelasting edraagt 25% over de winst. Er bestaan echter verschillende subsidieregelingen, waardoor bedrijven kortingen kunnen krijgen op de vennootschapsbelasting: met name voor het creëren van werkgelegenheid, investeringen in R&D, in nieuwe technologie en in milieuprojecten. Voor het MKB (met een jaaromzet van minder dan 3 miljoen euro) geldt een tarief van 20% over de eerste 120.000 euro winst en voor de winst die daar boven uitkomt 25%. Na aftrekposten betalen kleine en middelgrote organisaties daadwerkelijk ongeveer tussen de 19 en 24 %.

 

SUCCESSIEBELASTING EN SCHENKINGSRECHTEN (IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES)
Er is belasting verschuldigd over schenkingen tijdens het leven en over eigendom dat bij iemands overlijden geërfd wordt. Deze belasting wordt geheven ten bate van de regio waar de belastingplichtige woont en de hoogte ervan verschilt van deelstaat tot deelstaat.

 

HEFFINGEN/ ZEGELRECHTEN (IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS)
Er worden zegelrechten geheven op juridische en commerciële documenten en op sommige transacties zoals de aankoop of hypothekering van onroerend goed.

 

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN (IMPUESTOS MUNICIPALES)
Er worden diverse plaatselijke belastingen geheven door de gemeente waar de belastingplichtige woont, zoals wegenbelasting, belasting over bouw- en constructiewerkzaamheden en belasting op onroerend goed. Belasting op de uitoefening van een beroep of bedrijf (Impuestos sobre Actividades Económicas) Deze gemeentelijke belasting wordt geheven over het uitoefenen van een bedrijfactiviteit. Voor diverse beroepen geldt een bijzonder tarief, bijvoorbeeld in de agrarische sector.

 

B.T.W. (IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO, IVA)
Het standaardtarief is 21 %. Voor sommige diensten en voedingswaren geldt een tarief van 10 % en in uitzonderingsgevallen wordt 4 % berekend.